Vedtægter for Thorsager Bylaug

 § 6, Valg

1.      Valg til bestyrelsen foregår skriftligt.

2.      Andre afstemninger skal foregå skriftlig når bare ét medlem fremsætter ønske herom.

3.    Bestyrelsen vælges for en periode af 2år. 2 i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan finde sted. De ikke valgte er suppleanter i den rækkefølge, stemmetallet angiver. Ved stemmelighed foretages omvalg vedrørende placering. 

 

 § 7, Bestyrelsen

1. Den daglige ledelse af Thorsager Bylaug varetages af en bestyrelse på 3-5 medlemmer.

2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Kassereren kan indsuppleres i bestyrelsen, uden stemmeret.

3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og mindst et bestyrelsesmedlem er til stede.

4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

 

 § 8, Bestyrelsesansvar

Bestyrelsen er ansvarlig for:

1.    Udarbejdelse af budget.

2.    Afslutning og revidering af regnskaber

 

 § 9, Regnskab

1.    Regnskabet er kalenderårligt.

2.    Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

 

 § 10, Tegningsret

1. Foreningen Thorsager Bylaug tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen i forening, eller ved forfald af en af disse i forening med et bestyrelses- medlem.

2. Et flertal i bestyrelsen kan i konkrete situationer give formanden en bemyndigelse til at tegne foreningen.

 

 § 11, Vedtægtsændringer og ophør

1. Vedtægtsændringer kan, når de har været optaget på dagsordenen på en generalforsamling, vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte.

2. Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes enten af bestyrelsen eller af  foreningens medlemmer.

3. Beslutning om nedlæggelse af Foreningen Thorsager Bylaug træffes efter vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den første skal være en ordinær generalforsamling. Der kræves 2/3 majoritet blandt de fremmødte på det første møde og almindelig stemmeflerhed på det andet møde.

4. I tilfælde af nedlæggelse af Foreningen Thorsager Bylaug betales – om muligt – først al gæld, hvorefter eventuelle aktiver, tilfalder foreningslivet i Thorsager

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 7. maj 2015

Dirigent: Hans Jørgen Johnsen

 

§ 1, Navn og hjemsted

Navn: Thorsager Bylaug

Hjemsted: Thorsager Sogn, Syddjurs Kommune


§ 2, Formål

Foreningens formål er at virke til styrkelse af Thorsager både internt og eksternt efter bestyrelsens beslutning. Dette sker ved et tættere samarbejde med Thorsager Distriktsråd.
Thorsager Bylaug indkalder til fællesmøder efter behov, dog mindst to gange årligt.

 

§ 3, Medlemmer

a.    Foreninger og virksomheder i Thorsager og omegn. Privatpersoner i Thorsager og omegn.

b.    Kontingentet fastsættet af generalforsamlingen.

 

§ 4, Generalforsamling

1. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år normalt i maj måned.

2. Generalforsamlingen indvarsles i den lokale presse eller ved almindeligt brev til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

      Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

b. Godkendelse af dagsorden.

c. Bestyrelsen aflægger beretning.

d. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

e. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 suppleant.

f. Valg af revisor og en revisorsuppleant for et år.

g. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

h. Eventuelt.

Generalforsamlingen beslutter ved almindelig stemmeflerhed. Ved beslutning om vedtægtsændringer og ophør, jf. § 11.

 

 § 5, Ekstraorinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved almindeligt brev indeholdende dagsorden.

2. Ekstraordinær generalforsamling kan begæres indkaldt af 25 % af foreningens medlemmer. Begæring sendes i underskrevet stand til formanden i almindeligt brev bilagt dagsorden.

3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter fremsat begæring, med mindre der er tale om foreningens ophør, jf. § 11.

4. Ekstraordinær generalforsamling beslutter ved almindelig stemmeflerhed, jf. § 4,3.