Beretning 2015 for Thorsager Bylaug

Medlemmer

Medlemstallet er 27, hvilket er en nedgang på to siden sidste generalforsamling. Det skyldes lukning af én virksomhed og flytning af en anden.
Bestyrelsen er opmærksom på emner til nye medlemmer, idet det er afgørende for aktivitetsniveauet, at der er flest muligt når der skal tages initiativer.

 

Tænding af julebelysning

Opbakningen i 2014 betyder at det er den begivenhed i Thorsager, der samler flest mennesker.
Der skal lyde en stor tak til Dagli´Brugsen, dens personale, til Bylaugets bestyrelse og til Spejderne for deres indsats ved afviklingen af det store arrangement.
De nye tiltag omkring lydforholdene gjorde at alle kunne høre.
Samtidig gik udleveringen af julekalendere efter planen.

 

 Flagallé

Tak til Karsten Thomsen og hans far Kurth der på vegne af TRIF har gjort den største indsats i forbindelse med opsætning og nedtagning af flagalléen.

 

Hjemmesiden

Tak til Maiken Vegener for et godt samarbejde og imødekommenhed.
Men vi mangler opbakning til hjemmesiden, dens kalender og andre tiltag.
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at være med til at gøre hjemmesiden bedre.

 

Julemærket

Salget af julemærker – det 6. i Thorsager – gav i 2014 et overskud på 1.565 kr.
Også i 2014 blev der solgt julemærker ved et arrangement i Dagli`Brugsen og et salgsfremstød ved fællesspisningen i Forsamlingshuset.

Tak for samarbejdet.

 

Andre aktiviteter

Thorsager Bylaug har i året der er gået haft et nært og godt samarbejde med Thorsager Distriktsråd.
Et emne for samarbejdet og henvendelse til Syddjurs Kommune var ønsket om byggegrunde i Thorsager. De er nu etableret og klar til salg. Et andet emne var problemerne med oversvømmelse på Forsamlingshuspladsen. Dette er nu afhjulpet både på Thorsgade og på Nørregade hvor der lagt to ekstra rør under gaden.
Ligeledes er flagalleen blevet udbygget med Nørregade, så der nu er 88 flag i Thorsager.

 

Fremtiden

Som det fremgår af dagsordenen lægger bestyrelsen op til et tættere samarbejde med Thorsager Distriktsråd under overskriften - når Thorsager står sammen, kan ønsket om at byen skal udvikle sig og være et levende og attraktiv nærområde lykkes.
Derfor en tak til Thorsager Distriktsråd for tilsagnet om at ville være med i dette  samarbejde til gavn for Thorsager.
Planen er at Thorsager Bylaug indkalder til fællesmøder efter behov, dog mindst to gange årligt.

 

Vedtægter

De nuværende vedtægter har ikke været ændret siden Thorsager Bylaug blev etableret i 2004.
Siden er Rønde Kommune nedlagt og er blevet til Syddjurs Kommune.
Bestyrelsen lægger også op til at private mod betaling kan blive støttemedlemmer af Thorsager Bylaug.
En anden ændring er, at antal bestyrelsesmedlemmer ændres fra 5 til mellem 3-5 medlemmer.
Bestyrelsen håber at generalforsamlingen vil bakke op om disse ændringer.

 

Bestyrelsesmøder

Der har siden sidste generalforsamling været afholdt det nødvendige antal besty-relsesmøder.
Herfra en stor tak til bestyrelsen for et godt arbejdsfællesskab og stort engagement.
Oversigten over årets aktiviteter, hvor de enkelte medlemmer af bestyrelsen har fået ansvar for konkrete opgaver, har vist sig at vær til god nytte.

 

Pressen

Thorsager Bylaug vil gerne takke Adresseavisen Syddjurs og Århus Stiftstidende for opbakning til og interesse for Bylaugets aktiviteter og arrangementer.

 

Økonomi

Bylaugets kasserer Keld Madsen vil om lidt gennemgå regnskabet for 2014, der viser et underskud på kr. 10.410 kr.
– underskuddet skyldes især udvidelse af flagalleen.

 

Tak

Som det fremgår af pkt. 5 i dagsordenen, er det i aften tid til at sige TAK!
Tak for opbakning, støtte og velvilje overfor Thorsager Bylaug.
Jeg er overbevist om, at det nye initiativ med et tættere samarbejde med Thorsager Distriktsråd vil gøre, at Thorsager fremadrettet bedre kan tale med én stemme.
Det har været en stor fornøjelse at være med i bestyrelsen i de 11 år Thorsager Bylaug har eksisteret.
Men som I alle ved så er jeg/vi flyttet fra Thorsager til Rønde.
Så derfor beslutningen og den gode mulighed for Thorsager Bylaug for at få forny-else i bestyrelsen.
Endnu engang tak til Thorsager Distriktsråd for godt samarbejde.
Tak til de frivillige der brugte mange timer på at klargøre og hænge julestjernerne op i masterne.
En stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, ikke kun i 2014 men i alle 11 år.
Tak for lydhørhed.
Hermed overgiver jeg beretningen til forsamlingen.

For Bylauget, Evard Bruun